moeen

آخرین اخبار در مورد کنتور هوشمند کشاورزی

نصب کنتور های هوشمند رایگان بر چاه های کشاورزی استان همدان

استاندار همدان گفت: برای مدیریت مصرف آب در استان کنتور های هوشمند رایگان بر چاه های کشاورزی نصب می شود. علیرضا قاسمی فرزاد گفت: با وجود ۱۱ هزار چاه کشاورزی در استان و برای نظارت بر عملکرد مصرفی این چاه‌ها، کنتور‌های هوشمند بدون دریافت هزینه از کشاورزان نصب می شود. او می گوید: هم اکنون بیش از   ۲۶ درصد آب تصفیه شده در شبکه‌های توزیع شهر همدان هدر می رود وباید  همه شبکه‌های فرسوده آب در داخل شهر همد ...